Regulamin

Regulamin Portalu Pacjenta

I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części „Regulaminem”)oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego portal.etermed.pl.
 2. Właścicielem serwisu internetowego portal.etermed.pl („serwis internetowy”)jest„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eter-med” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Żabi Kruk 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000126348; NIP: 583-27-08-120; REGON: 192471992 („Spółka”).
 3. Sprzedawcą Usług za pośrednictwem serwisu internetowego jest Spółka.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego („Użytkownik”), przy czym warunkiem zakupu Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane.

II Oferowane Usługi

 1. Serwis internetowy umożliwia rejestrowanie się na zabiegi rehabilitacyjne, usługi diagnostyczne oraz na konsultacje do wskazanych w serwisie internetowym lekarzy za pośrednictwem serwisu internetowego przy wykorzystaniu sieci Internet, które są świadczone w ramach zawartej umowy z NFZ oraz komercyjnie.
 2. Za pośrednictwem serwisu internetowego możliwe jest jedynie rejestrowanie się na zabiegi oraz na konsultacje wskazane jako usługi dostępne w momencie składania zamówienia („Usługi”).
 3. Serwis umożliwia także zakup gotowości do świadczenia usługi bez rezerwacji terminu (badania laboratoryjne) - konieczność zrealizowania ich do 6 miesięcy, po tym usługa przestanie być realizowana.
 4. Serwis umożliwia także zakup gotowości świadczenia usług bez usługi rezerwacji terminu. Próba rezerwacja terminu nastąpi 1 dnia roboczego po zakupie poprzez kontakt telefoniczny przedstawiciela spółki. W przypadku braku uzgodnienia terminu przez 6 miesięcy usługa przestaje być realizowana.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

III Warunki zawierania umowy na Usługi

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów na Usługi odbywa się za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności serwisu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia na Usługi wymaga:
  1. w ramach NFZ
   1. założenia przez Użytkownika indywidualnego konta w serwisie internetowym,
   2. zaakceptowania niniejszego Regulaminu,
   3. potwierdzenia konta poprzez kliknięcie na link weryfikacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail,
   4. potwierdzenie tożsamości Użytkownika poprzez udanie się osobiście przez Użytkownika do dowolnej placówki Spółki i okazanie w rejestracji ogólnej dowodu osobistego Użytkownika.
   5. Po potwierdzeniu i po przeładowaniu systemu (najpóźniej od kolejnego dnia) Użytkownik może korzystać z Usługi.
  2. komercyjnie: procedura opisana jw. lub opcjonalnie z pominięciem opisanego pkt 4 i 5 pod warunkiem dokonania płatności przed rezerwacją terminu.
 3. Niezależnie od pkt. 2 powyżej, złożenie zamówienia na Usługę w ramach NFZ do poradni specjalistycznej wymaga posiadania przez Użytkownika ważnego skierowania na tę Usługę wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane skierowania przy zawieraniu umowy na Usługę. Użytkownik w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na Usługę zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do placówki, w której Usługa ma być realizowana oryginał skierowania (chyba, że termin oczekiwania na zarejestrowaną usługę jest krótszy niż 14 dni - wówczas skierowanie należy dostarczyć najpóźniej w dniu realizowania Usługi). W przypadku nie dostarczenia skierowania w terminie opisanym w niniejszym punkcie, termin świadczenia Usługi jest anulowany, a umowa na Usługę ulega rozwiązaniu.
 4. Złożenie indywidualnego konta wymaga podania przez Użytkownika:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (ulica, nr domu i lokalu, miasto, kod pocztowy),
  3. adresu email,
  4. NIP (opcjonalnie)
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. nr PESEL.
 5. Złożenie zamówienia na usługę bez rejestracji konta wymaga podania danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres (ulica, nr domu i lokalu, miasto, kod pocztowy)
  3. nr Pesel /opcjonalnie/
  4. email
  5. nr telefonu
 6. Użytkownik składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi zgodnie z podanymi w serwisie internetowym opcjami.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu email. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywać się będzie przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 9. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, przyjmuje się moment wysłania do Użytkownika maila potwierdzającego rezerwację Usługi przez Spółkę.
 10. Użytkownik zobowiązuje się dodać do skrzynki adresowej swojej poczty adres [email protected] aby uniknąć trafienia przysyłki potwierdzającej do tzw. spamu.

IV Warunki realizacji Usługi

 1. Jeżeli w opisie danej Usługi lub podczas jej potwierdzania mailowego lub telefonicznego Użytkownik zostanie poinformowany o szczególnym sposobie przygotowania się do określonej Usługi, warunkiem wykonania Usługi jest odpowiednie przygotowanie się przez Użytkownika. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Brak stawiennictwa Użytkownika w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik zwalnia Spółkę z obowiązku świadczenia, chyba że wcześniej Użytkownik zgodnie z przepisami prawa odstąpił od umowy na daną Usługę.
 3. W szczególnych przypadkach Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Użytkownika.

V Ceny Usług

 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych lub opłacane przez Użytkownika.
 2. Składając zamówienie i przystępując do realizacji Usługi Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terenie Polski lub zobowiązuje się do opłacenia.
 3. W przypadku, jeżeli okazałoby się, że dany Użytkownik nie był uprawniony do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terenie Polski, Spółka obciąży Użytkownika ceną za daną Usługę zgodnie z cennikiem Spółki.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta na potrzeby prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupioną usługę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na usługi - od dnia zawarcia umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na usługi - od zawarcia umowy, przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Spółka zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod niniejszym regulaminem. Przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli wybrano sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
 6. Na Użytkowniku ciąży obowiązek zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu ust.1 powyżej nie przysługuje jednak prawo odstąpienia w sytuacji opisanej w ust.8 poniżej.
 8. Zawierając umowę na Usługę Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ust.1 powyżej żąda rozpoczęcia wykonania i wykonania umowy na Usługę przed upływem terminu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Spółkę. W związku z powyższym:
  1. po spełnieniu zamówionego świadczenia przez Spółkę Użytkownik będący konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy na Usługę od momentu wykonania w pełni Usługi oraz
  2. użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy na Usługę.

VII Reklamacje

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
  1. Elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
  2. Pisemnie na adres Spółki
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII Zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.

IX Dane osobowe

 1. Z chwilą założenia indywidualnego konta w serwisie internetowym dane osobowe Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi, transakcji nabycia Usługi. Dane Użytkownika będą przekazane TYLKO do punktu realizacji świadczenia (jeżeli jest podwykonawca usługi to do podwykonawcy).
 2. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu GSM, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 4. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia, a także złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle w zakresie dozwolonym ustawą.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia korzystanie z Usług.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wedle wiedzy Spółki nie istnieją żadne szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu internetowego.
 4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC, system operacyjny co najmniej Windows XP, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox co najmniej w wersji 52.
 5. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Portalu Internetowego lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach serwisu internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego, z powiadomieniem o treści zmian. Zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni o zmianie mailowo i mogą w okresie do wejścia w życie zmian w Regulaminie wyrejestrować konto użytkownika.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację umów na Usługi zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat:
NZOZ ETERMED Sp. z o.o.
Gdańsk 80-822
ul. Żabi Kruk 10
email: [email protected]

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 


Adres konsumenta(-ów):

 


Podpis konsumenta (-ów):

 


Data:

 


Dane do przelewu  (opcjonalnie numer rachunku bankowego):

 

 

* niepotrzebne skreślić

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka prywatności w tym cookies.